Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Dit ben IQ en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Vooraf dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden. Voor aanvang van inzet door Dit ben IQ wijs ik u op deze algemene voorwaarden en vraagt dit ben IQ u om uw akkoord.

Vertrouwelijkheid 

Alle gesprekken en activiteiten zijn vertrouwelijk. Zijn er echter signalen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Dit ben IQ dit bespreken met derden. Dit zal eerst met u worden besproken. Dit is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Wanneer Dit ben IQ besluit bepaalde inhoudelijke informatie van het kind, voortkomend uit de begeleidingssessies, te delen met de ouder/verzorger dan wordt dit altijd eerst besproken met het kind.

Tot standkoming opdracht

Een opdracht komt tot stand door ondertekening van het aanmeldingsformulier. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals bij het afspreken van een consult.

Toestemming beide gezaghebbende ouders 

Een kind komt in aanmerking voor begeleiding als beide ouders voorafgaand (schriftelijk) toestemming hiervoor geven. Informatie aan derden wordt uitsluitend met toestemming van gezaghebbende ouders gedeeld. Onder derden vallen huisarts, gemeente en school.

Wanneer 1 ouder/wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier ondertekend, verklaart deze toestemming te hebben voor het starten van het begeleidingstraject en het op de hoogte brengen van de algemene voorwaarden van de andere ouder/ wettelijk vertegenwoordiger.

Wanneer begeleiding door een school/samenwerkingsverband in de vorm van een arrangement wordt ingezet, heeft het school/samenwerkingsverband toestemming verkregen van de ouders/ wettelijk vertegenwoordigers.

Aansprakelijkheid 

Advies, coaching en begeleiding door Dit ben IQ is bedoeld als oplossings- en resultaatgericht, zonder daarmee de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf volgens zijn eigen proces ontwikkelen. Dit ben IQ is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dit ben IQ.

De aansprakelijkheid van Dit ben IQ is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt of diens ouder/verzorger aan Dit ben IQ in het kader van het afgesproken coachings- of begeleidingstraject.

Voor lichamelijke- en psychische klachten, raadt Dit ben IQ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

De uitvoering 

U kunt contact opnemen met Dit ben IQ via de contactgegevens genoemd op de website.

Tijdens het intakegesprek worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de begeleiding succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Bij begeleiding en of uitvoering van didactisch onderzoek van kinderen dient een ouder (telefonisch) bereikbaar te zijn.

Tarieven 

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer er meer tijd nodig is (> dan een 10 minuten) maken we een afspraak voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden 

De cliënt/ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Dit ben IQ. Wanneer er niet binnen deze termijn wordt betaald stuurt Dit ben IQ een betalingsherinnering. Wanneer er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Dit ben IQ gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Dit ben IQ genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Dit ben IQ gerechtigd verdere begeleiding te stoppen totdat de cliënt/ouders/verzorgers aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

Voorafgaand aan het begeleidingstraject of didactisch onderzoek kunnen afspraken worden gemaakt over betaling in termijnen.

Facturen worden aan het einde van de maand verstuurd.

Verhindering 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur brengt dit ben IQ de gereserveerde tijd in rekening.

Een afspraak voor didactisch onderzoek dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van het onderzoek te worden afgezegd. Wanneer dit niet het geval is brengt dit ben IQ 25% van de kosten in rekening. Als zonder bericht geen aanwezigheid is op een afspraak voor het didactisch onderzoek, brengt dit ben IQ 50% van de kosten in rekening.

Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk. Dit kan telefonisch of via e-mail.